Manga Reviews by Author/Artist

Mia Ikumi
Tokyo Mew Mew (Omnibus 1; Volume 1 & 2) 
Tokyo Mew Mew (Omnibus 2; Volumes 3 & 4) 
Tokyo Mew Mew (Omnibus 3; Volume 5, 6, 7) 
Tokyo Mew Mew a la Mode (Omnibus; Volume 1 & 2)

Naoshi Komi
TokiDoki (One Shot)

Jun Mochizuki
Crimson Shell

Advertisements